LUST

Vad är LUST?

LUST står för Linköpings Universitets Studentkårer och är ett sammarbetsorgan mellan LinTekStuFF och Consensus.

Vad gör LUST?

LUST är framförallt kårernas politiska samarbetsorgan genom vilket de driver gemensamma frågor mot universitetet och kommunen samt tillsätter studeranderepresentanter på central nivå på Linköpings universitet. LUST arbetar också aktivt med bostadsfrågan och kämpar för bra studentboenden i Linköping och Norrköping. LUST tar även ett mer övergripande ansvar för studentaktiviteter på LiU och skrev bland annat hösten 2012 en uppmärksammad debattartikel i Corren om den att gymnasienollningen ofta förknippas med vår egen mottagning.

LUST godkänner även studentföreningar vid Linköpings universitet. Att bli en LUST-godkänd förening innebär bland annat att föreningen får måla sitt märke i märkesbacken, boka lokaler, medverka vid KALAS-mottagningen och mycket mer. 
Ordförandeskapet roterar mellan kårerna.

Förmåner man får som LUST-godkänd studentförening:

 • Föreningen får möjlighet att boka lokaler gratis av Linköpings universitet.
 • Föreningen får anordna arrangemang i kårhusen (KårallenRyds herrgårdTrappanKårhuset Kollektivet och Örat).
 • Föreningen har möjlighet att hyra lokal eller rum i kårhusen (i mån av plats).
 • Föreningen får rätt att ställa ut på Kalasmottagningens föreningsmässa (i mån av plats).
 • Föreningen får annonsera på samtliga av Linköpings universitets campus.
 • Föreningen får boka bubblor och lakansplatser på samtliga av Linköpings universitets campus.
 • Föreningen får måla sitt märke i märkesbackarna vid campus Norrköping, campus Valla och campus US enligt de anvisningar som anges.

Så startar du en förening

Stundentkårerna bereder tillsammans föreningars ansökningshandlingar. Därefter är det universitetet som godkänner föreningen. Nedan beskrivs hur du ska gå till väga för att få din förening godkänd.

Hur du får din studentförening godkänd

För att godkännas som studentförening vid Linköpings universitet har LUST ett krav på att gruppen studenter inte får understiga 51% av föreningens totala antal medlemmar, såvida inte särskilda skäl föreligger. Detta ska framgå i föreningens stadgar vid ansökningstillfället och kan endast ändras i och med föreningens begäran om uteslutning ur gruppen LUST-godkända studentföreningar.

 • Gör bra, demokratiska stadgar för din förening. I stadgarna skall det tydligt framkomma att det är en studentförening. Checklistan längst ned på sidan är det vi kårer utgår från när vi granskar föreningens ansökan, protokoll och stadgar.
 • Håll ett årsmöte eller ett konstituerande möte med din förening. Protokollför det mötet och se till att det blir justerat. Protokollet från det konstituerande mötet skall innehålla namnen på de personer som blivit invalda i styrelsen och namn på firmatecknare för föreningen. Protokollet skall vara underskrivet och justerat. Det ska också finnas en närvarolista på samtliga personer som varit där. I övrigt gäller checklistan.
 • Utse en kontaktperson för föreningen (förslagsvis ordförande).
 • Om du kan kryssa i allt på checklistan, är ni klara för att skicka in ansökan.
 • Ansök genom att skicka in protokoll från årsmöte eller konstituerande möte med föreningen, föreningens stadgar samt uppgifter om kontaktpersonen. Kontaktuppgifterna ska vara telefonnummer samt e-postadress. Skicka materialet till LUSTs ordförande (vko@stuff.liu.se). 

Demokratisk och jämlik organisation

Studentföreningen kan bara räkna med att bli godkänd om den är jämlik, vilket innebär att den inte ifrågasätter eller strider mot principen om alla människors lika värde oavsett nationalitet, etnisk härkomst, social bakgrund, funktionsvariation, sexuell läggning, politisk åskådning, kön och ålder.

Studentföreningen skall vara demokratisk vilket i detta fall innebär att den skall ha en styrelse som är vald av medlemmarna och kan avsättas av dessa.

Checklista för föreningsgodkännande

En fullständig checklista att utgå ifrån kan hittas här.

Välkommen till StuFF!

StuFF är kåren för studenter vid utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet. Vår främsta uppgift är att ge dig den bästa möjliga studietiden.

Vi ser till att dina rättigheter som student respekteras och att din röst blir hörd på hela universitetet!

Om StuFF

Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet (StuFF) är den största studentrösten vid Linköpings universitet och företräder 15 000 studenter i Linköping och Norrköping. Studentkåren är en studentpolitisk aktör och arbetar för en bra studiesituation för studenterna genom att bevaka och säkerställa att deras intressen tas till vara på.

Snabba länkar

Våra vänner

Consensus
Linköpings kommun
Norrköping kommun
Lintek
LiU
SFS
Studentkortet
Marknadsbyrån
WeSupero

Kontakta oss

Besöksadress
Linköpings universitet
Campus Valla: Kårallen (vån. 3)
Campus Norrköping: Trappan (entréplan)

Postadress
Studentkåren StuFF vid Linköpings universitet
Kårallen, Linköpings universitet
58183 Linköping

Org. nr
822001-0535