Bra att veta

Att hålla koll på alla regler som gäller vid universitetet är inte det enklaste. Nedan ger vi dig några tips på de viktigaste sakerna som du bör veta.

Bra att veta om kurser

  • Alla program och kurser skall ha en utbildnings- respektive kursplan som universitetet är skyldigt att följa
  • Titta på kursplanen innan du börjar på kursen – då vet du vad du ger dig in på och kan kräva av kursen.
  • Du skall ges tillfälle att utvärdera kursen du läst och framföra dina synpunkter genom kursutvärderingssystemet KURT (se mer info nedan) Du skall även få ta del av en sammanställning av utvärderingarna.
  • Examinator ska hålla en skrivningsgenomgång eller utge ett skriftligt lösningsförslag efter varje skriftlig tentamen.
  • Glöm inte att registrera dig på kursen så att du får skriva tentan och kan få ut dina poäng!

Bra att veta om tentor

  • Du skall få resultatet från en tentamen senast 10 arbetsdagar, 12 dagar från tentamenstillfället ska ditt betyg vara inrapporterat i LADOK.
  • Du skall få reda på datum för omtentamen senast vid den ordinarie tentamen.
  • Du har möjlighet att begära en ny examinator inför ditt tredje tentamenstillfälle.
  • Det går inte att överklaga betyget på din examination. Men du har rätt att få det omprövat vid tydligt felaktiga beslut.
  • Din examinator skall bedöma och betygsätta din individuella prestation – och därmed vara säker på vad du som individ har gjort och inte bara din grupp.

Kursutvärderingssystemet KURT

Efter varje avslutad kurs ska du få möjlighet att ge feedback på kursen genom kursutvärderingssystemet KURT på studentportalen. Att ge feedback och ha inflytande över sin utbildning är en lagstadgad rättighet du har som student. Resultaten från KURT ligger till grund för mycket av studentkårens påverkansarbete i hur utbildningen kan bli bättre och det är därför viktigt att så många som möjligt fyller i utvärderingen.

Kursplaner

Kursplaner är det juridiska dokument mellan dig och universitetet där formerna för kursen anges. I kursplanen står det bland annant om kursens mål, innehåll, kurslitteratur, betygsformer och hur kursen ska examineras. Univeristetet är skyldiga enligt lag att följa kursplanen. Om du märker att din lärare inte följer kursplanen(ex byter ut en hemtenta till en salstenta) ska du reagera och kontakta din utbildningsbevakare eller studentkåren.

 

 

Högst upp

ajf  elin  flins  kogvet  liuphd  isek  mip  nlsek  puls  saks  sekel  ska SKUM logo black background   Logga Socionomstyrelsen hemsida  sshf  stalin    stimulus