Skrivelse angående bristen på lärarledd tid

  • 21 november 2016 |
  • Textstorlek

I en skrivelse till LiU och utbildningsdepartementet uttrycker vi vår ökade oro angående bristen på lärarledd tid på många program. I visa fall kan det röra sig om runt tre till fyra timmar till veckan.


En central faktor när det gäller utbildningskvalité är den lärarledda undervisningen. Vår kartläggning av antalet lärarledda timmar för studenterna vid filosofisk fakultet och utbildningsvetenskap visar att många program har en stor brist när det gäller antalet timmar med sin lärare. Detta är en konsekvens av det nuvarande resurstilldelningssystemet som innebär att universitetet får mindre pengar för studenter som studerar samhällsvetenskap och humaniora jämfört med andra områden.

I våras tog vi aktiv ställning för att studenter vid filosofisk fakultet och utbildningsvetenskap har rätt till fler lärarledda timmar än vad de får idag. Som en del i arbete har vi nu under hösten genomfört en kartläggning av antalet lärarledda timmar hos våra program. Kartläggningen bekräftar vår oro att många program är allvarligt eftersatt när det gäller antalet lärarledda timmar, det kan i vissa fall röra sig om 3-4 lektionstimmar i veckan. För att uttrycka vår oro har vi lämnat in en formell skrivelse till universitetet och utbildningsdepartementet.

Liknande problem går därför att se på flera lärosäten i Sverige. Vår systerkår Humanistiska och teologiska studentkåren (HTS) i Lund genomförde en liknande kartläggning för en tid sedan och kom fram till samma slutsats som vi.


Länk till skrivelsen

Länk till kartläggningen

Länk till bilagan till kartläggningen


[panel] [heading size="h3" style="underline"]Skrivelsen[/heading] Under hösten 2016 genomförde vi i Studentkåren för utbildningsvetenskap och filosofisk fakultet en kartläggning av hur mycket lärarledd tid vi som studerar samhällsvetenskap och humaniora egentligen får per vecka. Resultaten var, om än väntade, nedslående. Kartläggningen vittnar om allvarliga brister i resursfördelningen på nationell nivå där humaniora och samhällsvetenskap är allvarligt eftersatt, något som visar sig i få lärarledda timmar under utbildningens gång.

Även om vi förstår att olika utbildningar har olika behov tror vi att det, i och med det rådande läget, finns en allt för stor diskrepans mellan de olika disciplinerna. Det riskerar att allvarligt skada de samhällsvetenskapliga och humanistiska kompetenserna i Sverige då studenterna inom dessa områden till stor del tvingas förlita sig på självstudier. Vi inser givetvis att självstudier är, och bör vara, en stor del av den högre utbildningen men samtidigt menar vi att det inte är det enda. Många studenter har andra lärostilar än de som dagens självstudie fokus premierar och vi anser det vara djupt orättvist mot dem att de tvingas in i ett utbildningssystem som så allvarligt missgynnar dem. Ökad lärarledd tid skulle således bidra till mer inkluderande eftergymnasiala studier inom humanioran och samhällsvetenskapen som fler personer, oavsett förutsättningar, kan delta i.

Det rådande systemet vittnar även om hur samhällsvetenskap och humaniora värdesätts lägre i samhället jämfört med naturvetenskapen. Vi är inte intresserade av att ställa studenter mot varandra och vi vet om att det i dagsläget inte är någon dans på rosor inom det naturvetenskapliga området heller, men samtidigt ser vi ständigt hur samhällsvetenskap och humaniora bortprioriteras. Det behövs mer pengar till den högre utbildningen generellt, men i synnerhet till humanioran och samhällsvetenskapen. Vi vill med den här skrivelsen uttrycka vår oro över den rådande situationen.

Vi vet att det finns många inom universiteten, särskilt på de humanistiska och samhällsvetenskapliga avdelningarna, som går på knäna i sina försök att garantera oss studenter en kvalitativ utbildning trots det sviktande resursunderlaget. De behöver hjälp och vi studenter måste garanteras en utbildning av hög kvalitet. Det är dags att samhället agerar![/panel]

 

Högst upp

ajf  elin  flins  kogvet  liuphd  isek  mip  nlsek  puls  saks  sekel  ska SKUM logo black background   Logga Socionomstyrelsen hemsida  sshf  stalin    stimulus